Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM: doskonałe rozwiązanie na Twoim polu

Grupa Azoty

Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM to nawóz, który coraz częściej wykorzystujemy na naszych polach. Umiejętnie prze­prowadzone nawożenie płynnym azotem daje dużo korzyści – zapewnia wysoki i jakościowy plon roślin uprawnych, gwaran­tuje wysoką efektywność ekonomiczną upraw. Warto poznać RSM, aby móc odpowiednio go stosować i w efekcie w pełni wykorzystywać jego walory.

Dlaczego RSM?

Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM to idealne rozwiązanie nawozowe, niezbędne w uprawie zbóż (w tym kukurydzy), rze­paku, ziemniaków, użytków zielonych oraz roślin warzywniczych i sadowniczych.

Cechą wyjątkową nawozu jest jego skład. RSM zawiera trzy for­my azotu w korzystnych proporcjach, tj. formę amidową -NH2 (50%), azotanową NO3- (25%) i amonową NH4+ (25%). Dzięki takiemu połączeniu RSM można stosować w szerokim prze­dziale czasowym, a więc zarówno w terminie wczesnowiosen­nego, jak również podczas wiosennego żywienia roślin. Forma azotanowa jest szybko dostępna dla roślin, natomiast formy amidowa i amonowa odpowiadają za sukcesywne uwalnianie azotu do roztworu glebowego, co wydłuża okres działania na­wozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azo­tu, co pozytywnie wpływa na ich plon.

Płynna forma nawozu RSM ułatwia równomierne rozpro­wadzenie cieczy roboczej na całej powierzchni pola, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin na plantacji. Ponadto ułatwia ona przemieszczanie się nawozu do strefy ukorzeniania się roślin.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM

RSM powinien być stosowany na zdrowe i suche rośliny o do­brym turgorze. Nawóz najlepiej aplikować w dni pochmurne, gdy temperatura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność powietrza jest wyższa niż 60%. Należy unikać sto­sowania nawozu w godzinach porannych (ze względu na rosę) i południowych (z uwagi na wysoką temperaturę powietrza oraz duże nasłonecznienie).

Nawóz można stosować praktycznie w każdym terminie agro­technicznym (zgodnym z przyjętą technologią nawożenia). Po­niżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM:

 • pomimo płynnej formuły jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny,

 • rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM od fazy wschodów do fazy 6 liści, dlatego nie powinno się wówczas stosować tego nawozu (produkt można natomiast stosować bezpiecznie przed wschodami rzepaku),

 • wykorzystując RSM wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę startową w oziminach, nie należy obawiać się popa­rzenia roślin (pomimo tego, że rośliny są często zaszronione),

 • we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) apli­kację RSM wykonuje się za pomocą dysz (oprysk grubokroplisty), natomiast III dawka N aplikowana jest za pomocą węży rozlewowych (nawóz jest aplikowany poniżej liści biorących udział w asymilacji, 10-15 cm od powierzchni gleby),

 • w uprawie rzepaku, wczesnowiosenną dawkę nawozu należy aplikować przy użyciu dysz, od fazy BBCH 52 aplikację RSM najbezpieczniej wykonać przy użyciu węży rozlewowych,

 • aplikacja RSM to dobre rozwiązanie wspomagające minera­lizację resztek pożniwnych.

Stosowanie roztworu saletrzano-mocznikowego RSM w go­spodarstwie to oszczędność czasu i pieniędzy.

Co należy wiedzieć, aby móc bezpiecznie stosować RSM® na swoim polu?

Producenci rolni, którzy stosują RSM® znają pro­dukt. Często jednak wielu z nas zastanawia się nad możliwościami wykorzystania RSM® we własnym gospodarstwie. RSM® to nawóz bez­pieczny, należy jednak znać zasady jego stoso­wania, ponieważ od techniki aplikacji, kondycji roślin i warunków pogodowych, zależy sukces w nawożeniu. Oto kilka wskazówek.

Należy pamiętać, że RSM® to:

 • płynny nawóz azotowy. Jest to nawóz doglebowy, nie dolistny, pomimo tego, że może być stosowany pogłównie. Pobierany jest głównie przez system korzeniowy roślin, tylko niewielka część nawozu pokrywa liście (ok. 5%), reszta produktu spływa do gleby, skąd pobierana jest przez system korzeniowy rośliny,

 • trzy formy azotu w jednym produkcie: 50% – forma amido­wa NH2, 25% – forma amonowa (NH4+), 25% – forma azotanowa (NO3) sprawiają, że azot zawarty w nawozie pozostaje dostępny dla roślin przez długi czas,

 • nawóz bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poprzez lepsze wykorzystanie przyswajalnych form azotu, wpływa na ograniczone przemieszczanie się pierwiastków do wód gruntowych.

Czynniki wpływające na prawidłowe nawożenie roztworem RSM®:

 • rośliny muszą być w dobrej kondycji, tj. być zdrowe i mieć dobry turgor. Zbyt niskie napięcie powierzchniowe rośliny (niski turgor) może skutkować poparzeniem – dopuszczalne uszkodzenia roślin to 2% (max. 5%). Jeśli uszkodzenia liści są większe należy liczyć się z negatywnym wpływem na plon,

 • nawożenie należy przeprowadzić gdy temperatura powietrza wynosi maksymalnie 20°C, a względna wilgotność powietrza wynosi powyżej 60%. Ponadto rośliny muszą być suche, a na­wożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne,

 • prędkość z jaką powinniśmy się poruszać opryskiwaczem po polu nie powinna przekraczać 8 km/h (gęsty łan – prędkość 4 km/ha),

 • prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa niż 6 m/s Dotyczy to aplikacji RSM® za pomocą rozpylaczy. W przypadku nawożenia z użyciem węży rozlewowych nie ma to znaczenia,

 • efektywne nawożenie RSM® to zastosowanie odpowiednich technik aplikacji. Do nawożenia wykorzystujemy opryski­wacz wyposażony w rozpylacze wytwarzające krople, o du­żym napięciu powierzchniowym. Im niższe ciśnienie i więk­sze krople tym mniejsze jest ryzyko uszkodzeń roślin,

  - rozpylacze wielootworowe – należy przestrzegać zaleceń dot. optymalnej wysokości belki polowej oraz ciśnienia roboczego. Wielkość kryzy decyduje o wielkości wydatku RSM®. Belkę opryskiwacza należy unieść na wysokość 1 m lub nawet 1,5 m od powierzchni łanu. Jeśli belka jest zbyt nisko, to na polu, może powstawać tzw. „efekt zebry”. Jest on widoczny w latach ze zbyt małą ilością opadów. W takich warunkach RSM® nie zostaje odpowiednio rozmyty na całej powierzchni pola. W latach o wystarczającej ilości opadów (równomiernie rozłożonych w trakcie wegetacji) nie ma takich problemów,

  - rozpylacze wachlarzowe – ekstremalnie grubokroplista ciecz w postaci łagodnego wachlarza skierowanego do tyłu ogranicza do minimum możli­wości uszkodzenia roślin. Belka opryskiwacza powinna być umieszczona na wysokości 60-70 cm od powierzchni łanu (wyeliminowany „efekt zebry"),


 • warunkiem optymalnego nawożenia RSM® jest stosowanie nawo­zu na suche rośliny. Odpowiednio przeprowadzona aplikacja me powoduje poparzeń liści zbóż, czy rzepaku, ponieważ roztwór szybko spływa z ich powierzchni (nierozcieńczona kropla nie roz­pływa się). Jeśli na liściach będą utrzymywały się np. krople rosy, wówczas roztwór będzie utrzymywał się na ich powierzchni, co może powodować poparzenia roślin,

 • łączenie RSM® z innymi pestycydami czy nawozami dolistnymi bywa ryzykowne (zwiększa się ryzyko poparzeń roślin),

 • termin wykonania nawożenia powinien uwzględniać indywi­dualne potrzeby roślin, tempo jej wzrostu i możliwości po­brania pierwiastka z gleby RSM® z uwagi na płynną formułę można stosować w niesprzyjających warunkach glebowych, jak np. susza.

 • Jakość RSM® - decyduje w dużej mierze o efektywności nawożenia. Z tego względu nawóz należy kupować w Autory­zowanej Sieci Dystrybucji Grupy Azoty.

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.