Wnioski o dofinansowanie zakupu wapna

Wnioski o dofinansowanie zakupu wapna nawozowego w ramach "Ogólnopolskiego programu środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” można składać już od 1 sierpnia 2019 roku. Dokumenty należy złożyć w najbliżej miejscu zamieszkania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Przedstawiamy zasady, które trzeba przestrzegać, aby uzyskać państwowe dofinansowanie wapnowania. 

Podstawowe zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie wapna nawozowego 
Zasady obowiązujące podczas ubiegania się o dofinansowanie wapna nawozowego w ramach "Ogólnopolskiego programu środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” określają, że:

- pomoc finansowa przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych (UR) nieprzekraczającej 75 ha - dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5,
- dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący można uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata dla wnioskowanej działki rolnej,
- do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. (faktura nie może być datowana na dzień wcześniejszy niż 01.06.2019 r.), a także planowanego do zastosowania dopiero po dacie złożenia wniosku.
W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?
Aby ubiegać się o dofinansowanie wapnowania należy:
- wypełnić wniosek w wersji elektronicznej,
- wydrukować wniosek i złożyć czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko) w oznaczonych polach wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku,
- poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (niezbędne załączniki to: opinia o zalecanej dawce wapna nawozowego, faktura zapłaty za wapno nawozowe, trzy formularze wypełnione i podpisane dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) złożyć w najbliższej miejscu zamieszkania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R).

Jak przebiega proces rozpatrywania wniosku o dofinansowanie?


Po złożeniu poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oryginałami niezbędnych załączników, takich jak opłacona faktura, opinia o zalecanej dawce wapna nawozowego oraz wypełnione i podpisane formularze o pomocy de minimis, OSCh-R przekaże kompletny wniosek, oceniony pod względem formalnym i merytorycznym do właściwego miejscowo WFOŚiGW, który podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy. Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie przekazana wnioskodawcy za pośrednictwem WFOŚiGW. W przypadku niekompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku (tj. braku jakiegokolwiek załącznika czy niewypełnionych pozycji we wniosku) OSChR, do której został złożony wniosek, skontaktuje się z wnioskodawcą w celu dokonania niezbędnych uzupełnień. W przypadku braku możliwości skompletowania informacji, koniecznych do uzupełnienia wniosku lub jakichkolwiek załączników, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w tej OSChR, w której został złożony. Przy wypełnianiu wniosku wnioskodawcy mają możliwość zgłosić się po pomoc do doradcy rolnego, rolno-środowiskowego albo pracownika OSCh-R. Warto pamiętać, że źle wypełniony wniosek lub brak jakiegokolwiek z załączników spowoduje, że OSCh-R nie przekaże dokumentów do właściwego miejscowo WFOŚiGW, w związku z czym dofinansowanie nie zostanie przydzielone wnioskodawcy. 


Co zrobić przed złożeniem wniosku do OSCh-R?

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wapna nawozowego do OSCh-R należy:
1) zbadać odczyn (pH) gleby w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb w celu otrzymania wyników badania odczynu (pH) gleby. Próbkę do badania odczynu gleby pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha (zgodnie z normą PN-R-04031:1997P – Analiza chemiczno – rolnicza gleby. Pobieranie próbek.). Badanie odczynu gleby (pH) należy wykonać raz na 4 lata. Za ważne uznaje się badania odczynu gleby wykonane w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb od dnia 1 stycznia 2017 r. Należy także pamiętać, że:
1.1) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonane zostało w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, otrzymany wynik badania pH gleby należy dostarczyć do OSChR i uzyskać opinię o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5,
1.2) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonane zostało w OSCh-R, jednostka samodzielnie wyda opinię o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5,
2) dokonać zakupu wapna nawozowego, które odpowiada jednemu z typów wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229) lub środka wapnującego, odpowiadającego jednemu z typów środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (w załączeniu instrukcji wyciąg z ww. przepisów); 

Wapna spełniające rozporządzenie dostępne w ofercie:


3) dopilnować, aby na fakturze za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak przedstawiono poniżej w przykładach)


Przykład 1: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%, (wapno, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki)
Przykład 2: G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (wapno, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003);
4) wypełnić i złożyć wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”;
5) wysiać zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący, pamiętając, że data wysiania produktu musi nastąpić po dacie złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT. 

 

Źródła:

Farmer.pl

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/dofinansowanie-wapnowania-krok-po-kroku-wniosek-i-instrukcja-wypelnienia,87675.html

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Używamy plików cookies

Ampol-Merol i jego kontrahenci używają cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.